eerst bedenken dan pas doen.

Home Bedenkkracht

Onze kijk

Pauwert Architectuur streeft naar duurzame, functionele en mensgerichte gebouwen die zo lang en divers mogelijk te gebruiken zijn. Altijd in harmonie met omgeving en milieu. Hierbij worden architectonische, stedenbouwkundige, maatschappelijke én bestuurlijke uitgangspunten geïntegreerd.

Vanuit een onderzoekende houding werken wij aan een breed spectrum van opdrachten. Op verschillende schaalniveaus zijn we continu op zoek naar innovatieve, duurzame concepten en ontwikkelingen.

Samenwerken

We hebben een sterke focus op integrale samenwerking, in open dialoog met alle betrokkenen gedurende het gehele proces. We slaan graag in een vroeg stadium de handen ineen met andere ontwerpende disciplines, omdat we elkaar kunnen versterken en scherp houden. Kennis en expertise moeten we delen, we zijn ervan overtuigd dat ontwerpen daar beter van worden. Samen hebben we per definitie méér bedenkkracht en kunnen we een vraagstuk vanuit nog meer invalshoeken benaderen. Al snel in het proces maken we gebruik van het Bouw Informatie Model, ook hierin komt de samenwerking terug. Kosten-, kwaliteits-, procesbewaking en technische uitwerking vormen daarin een integraal onderdeel van onze aanpak. Een interdisciplinaire benadering waarbij budget en ambitie in balans zijn, met een sterk gevoel voor maakbaarheid in materiaal en detail.

Onze werkwijze

Architectuur ontstaat bij Pauwert Architectuur vanuit eenvoud, analyse en zorgvuldigheid. Deze drie-eenheid leidt tot sterke en uitgesproken concepten, die sociale en ruimtelijke samenhang bieden én die door flexibiliteit in kunnen spelen op veranderende omstandigheden. 

Eenvoud

Achter schijnbare eenvoud schuilt complexiteit. Door het beheersen van die complexiteit zijn we in staat aantrekkelijke en functioneel vormgegeven ruimtes te maken. Een balans tussen functionaliteit, esthetiek, techniek, economie, omgeving en milieu. Herkenbaarheid en inzichtelijkheid voor de gebruiker spelen hierin een belangrijke rol. Door het ontwerpen van gebouwstructuren met een hoge mate van helderheid en transparantie, zowel in materiaalgebruik als ruimtelijk concept, geven we vorm aan die eenvoud.

Analyse

Vanuit een analytische benaderingswijze wordt de eigenheid van een nieuw ontwerp bepaald. Daarmee zijn onze projecten steeds een nieuwe vertaling van de analyse in een architectonische, stedenbouwkundige en/of maatschappelijke opgave. Onze ontwerpen zijn slimme, duurzame structuren die toekomstige veranderingen in gebruik en techniek kunnen opvangen. Analyse staat ook voor onze open houding ten aanzien van technologische ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Onder andere op het gebied van duurzaamheid en milieu, maar ook bijvoorbeeld over onderhoud.

Zorgvuldigheid

Betrokkenheid, bevlogenheid en ervaring garanderen een optimaal resultaat en een breed gedragen proces. Kosten-, kwaliteits- en procesbewaking zijn vanaf de initiatieffase verankerd in onze projecten. Bij de uitwerking in detail krijgt het ontwerp verder vorm, met aandacht voor alle technische en organisatorische aspecten. Door bewaking tijdens de uitvoering wordt een hoogwaardige kwaliteit gewaarborgd binnen gesteld budget en volgens afspraak. Het Bouw Informatie Model is hierin voor ons regisserend.

Een fijne en gezonde werk-, woon- of zorgomgeving, of een plek waar je je vrije tijd doorbrengt, noem maar op: iedere plek en iedere gebruiker vraagt om een andere benadering. We bouwen voor de gebruiker; nu, maar ook over 30 jaar, wanneer er misschien heel andere wensen zijn. Een ontwerp moet balanceren tussen flexibiliteit en een antwoord op een specifieke vraag. Dat is bewust bouwen.

Bewust bouwen

Duurzaamheid is een modieus begrip geworden dat haast overal terug lijkt te komen. Pauwert Architectuur streeft er naar om inhoud te geven aan het begrip duurzaamheid op een manier die past bij de vraag, de opgave en ambities van de toekomstige gebruikers van gebouwen. We spreken daarom liever van bewust bouwen. We zijn én blijven duurzaam door bewust bezig te zijn met vernieuwende technologie en op zoek te blijven naar de vraag wat dit voor ons en de gebruiker betekent.

Gebruik, energie en materiaal als ontwerptools

Om een gebouw te ontwerpen dat inspeelt op de wensen van de gebruikers (nu én in de toekomst), maar ook comfortabel is, een gezonde omgeving vormt en een kleine voetafdruk heeft, kan het handig zijn om een ontwerp te blijven toetsen. We benaderen een gebouw in basis vanuit 3 pijlers; energie, gebruik en materiaal. Deze benadering is slechts een tool en zeker geen doel op zich.

Pauwert Architectuur is een architectenbureau dat zich zowel nadrukkelijk met het architectonische ontwerp als het technische ontwerp bezighoudt. Binnen het geheel worden oplossingen gezocht die met elkaar in evenwicht zijn. Daarom is het goed om een ontwerp in verschillende fasen van verschillende kanten te belichten. Hierdoor ontstaat er een gebouw dat bijvoorbeeld niet alleen energiezuinig is maar ook comfortabel; en niet alleen gebruiksvriendelijk, maar ook toekomstbestendig.

Context, samenwerking en toekomstvisie

Bewust bouwen en integraliteit gaan verder dan het gebouw op zich. Je hebt altijd te maken met externe factoren. Om grip te krijgen op het ontwerp in de context zoeken we allereerst nadrukkelijk aansluiting en inpassing in een gebiedsvisie. Deze visie kan een bestaande visie zijn, maar het komt ook voor dat we deze samen met andere belanghebbenden en ontwerpers opstellen.

Op deze manier kijken we verder, en kunnen we samenwerkingen aangaan. Integraal ontwerp stopt op deze manier niet bij de gevel. We zorgen dat het gebouw wordt ingepast in het landschapsontwerp en dat bewoners en buurtgenoten betrokken worden bij het ontwerp en de inpassing. Hoe leven we hier straks? Hoe is mobiliteit geregeld? Wat gaan we doen als de gebouwen zijn afgeschreven? Wat is een gezond gebouw in een gezonde omgeving? We gaan bewust met deze onderwerpen om, zodat er draagvlak en toekomstwaarde ontstaat, zowel bij bewoners, eigenaars als overheden.

Circulariteit

Het creëren van toekomstwaarde is daarom een circulair principe dat we hierbij zeer belangrijk vinden. In onze definitie heeft circulariteit net zo veel betrekking op de levensloop van een plek in de stad als op de kringloop van materialen. We zijn altijd op zoek naar een manier op een ontwerp te maken dat er voor zorgt dat de buurt en de stad interessant blijft. Het activeren van bewoners, het opnieuw ontdekken van een buurt en het nadenken over wat bewust bouwen op een specifieke plek betekent, is daarom voor Pauwert Architectuur het belangrijkste ingrediënt van een gezond, goed en mooi gebouw.

BIM

De bouwsector heeft zich de laatste jaren hervormd door de behoefte aan een meer innovatieve, meer proactieve, meer klantgerichte en meer duurzaam ondernemende bedrijfstak. Werkmethodieken veranderen mee. Pauwert Architectuur is van mening dat de bouwketen niet nog langer traditioneel achter elkaar aan moet werken. Krachten moeten gebundeld worden, want samenwerking is noodzakelijk om tot een beter resultaat te komen, zowel kwalitatief als tijd- en kostentechnisch.

BIM (Building Information Model) is hierbij een goed hulpmiddel. BIM is echter méér dan alleen een gemeenschappelijk 3D-model, het is ook een database met alle, voor een project relevante, informatie tijdens de ontwerp- en realisatiefase én tijdens de exploitatiefase. BIM vergt een andere aanpak, maar het integraal overleg met opdrachtgever en alle adviseurs levert een duidelijke meerwaarde op. Het delen van elkaars ideeën en het gebruiken van elkaars standaarden vergroot de kennis en draagt bij tot een beter product. De duidelijke afspraken en openheid van zaken resulteren in een transparant proces en geeft iedere betrokken partij meer vertrouwen.

BIM is inmiddels een vast onderdeel geworden van ons proces. BIM omvat zowel het proces als het model, waarbij het model de informatiedrager is. Daarom gaan wij met onze modellen verder: uitgangspunten voor ons BIM-model (de informatiedrager) zijn dat al onze elementen zijn gelabeld volgens de stabu-elementencodering, voorzien van een goede bouw- en informatiestructuur, ­­zodat het model door iedereen in elke fase te gebruiken is.

BIM-coördinatie

Om een BIM-project tot een succes te maken, zijn er afspraken nodig. Taakverdeling, wijze van modelleren, wat we uit het model willen halen én, ook heel belangrijk, wat we van elkaar verwachten. Wij verzorgen de coördinatie en stellen, samen met de betrokken partijen, een BIM-protocol op: een dynamisch document waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd en waar alle partijen zich aan conformeren. De BIM-coördinatie houdt ook in dat wij gedurende het traject het BIM-protocol bewaken en indien nodig aanpassen, een coördinatiemodel opstellen op basis van de verschillende aspectmodellen en wekelijkse clashcontroles uitvoeren.

Historie

Jaren ’20: het ontstaan van Pauwert
Pauwert Architectuur kent een lange historie. Begin jaren ‘20 richtte Henri van den Pauwert met o.a. Ben Merkelbach de progressieve architectengroep ‘De 8’ op: pragmatisch, internationaal gericht en zuiver functionalistisch. Hiermee zetten zij zich sterk af tegen de expressieve architectuur van de Amsterdamse School en de leer van het traditionele architectuuronderwijs. Zij streefden naar een bouwkunst die uitging van de behoefte van de samenleving en benadrukten de dienende functie van de architectuur. Begin jaren ’30 verbonden zij zich met De Opbouw, een Rotterdamse groep van moderne architecten. De samenwerking culmineerde in het tijdschrift ‘De 8 en Opbouw’. Dit tijdschrift  fungeerde destijds als dé belangrijkste spreekbuis van de functionalistische architecten van Nederland, waaronder Oud, Duiker, Rietveld, Brinkman, van der Vlugt en Stam. Naast zijn activiteiten voor de ‘De 8’ heeft Henri van den Pauwert gewerkt bij de architectenbureaus van o.a. Berlage, Brinkman en van der Vlugt, Wijdeveld en Horta. Ook was hij, na zijn verhuizing naar Eindhoven, lichtarchitect voor Philips en heeft hij samen met Louis Kalff gewerkt aan wereldtentoonstellingen in o.a. Brussel, Luik en Parijs. In 1962 neemt zijn zoon Aart van den Pauwert de werkzaamheden van hem over. Samen met Jan Verdonschot bouwt Aart het bureau ‘Van den Pauwert’ uit. Zij ontwerpen veel projecten in binnen- en buitenland. In Eindhoven realiseren zij onder andere de hoofdtribune van het PSV-stadion, sportcomplex Aalsterweg en het luxe wooncomplex De Karpen.

2017: Henk Schoones
In 2017 neemt Henk Schoones het bureau over. Henk werkt dan al ruim 32 jaar voor het bureau, en heeft een grote rol gespeeld binnen het bureau in de overgang van kalktekening naar moderne technologie. Vanwege de rijke historie van het bureau blijft de naam ‘Pauwert’ behouden. Met de nieuwe frisse wind die nu over de vloer waait gaat het bureau verder onder de naam ‘Pauwert Architectuur’.

2020 en verder
In 2020 is het kantoor verhuisd naar een nieuw onderkomen: de oudste boerderij van Eindhoven aan de Jeroen Boschlaan. Een grondige transformatie en een eigentijdse toevoeging zijn nodig geweest om deze boerderij tot het nieuwe thuis van Pauwert te maken. Met kippen op het erf, werkplekken onder de spanten én een ontmoetingsplek voor de buurt is dit een fijne plek om te vertoeven. Een plek waar Pauwert nog vele jaren mooie architectuur kan blijven maken. Vóór de mensen, maar vooral ook mét mensen.